Hyundai Genesis Coupe Engines

Hyundai Genesis Coupe 2016 Engines2016

 • 2016 Hyundai Genesis Coupe Engines
 • Available Engines:

  3.8 Liter GDI DOHC 24-Valve D-CVVT V6

Hyundai Genesis Coupe 2015 Engines2015

 • 2015 Hyundai Genesis Coupe Engines
 • Available Engines:

  3.8 Liter GDI DOHC 24-Valve DCVVT V6

Hyundai Genesis Coupe 2014 Engines2014

 • 2014 Hyundai Genesis Coupe Engines
 • Available Engines:

  2.0 Liter Turbocharged DOHC 16-Valve D-CVVT 4 Cylinder

  3.8 Liter GDI DOHC 24-Valve D-CVVT V6

Hyundai Genesis Coupe 2013 Engines2013

 • 2013 Hyundai Genesis Coupe Engines
 • Available Engines:

  2.0 Liter Twin-Scroll Turbocharged DOHC 16-Valve Dual-CVVT 4 Cylinder

  3.8 Liter DOHC 16-Valve Dual-CVVT V6

Hyundai Genesis Coupe 2012 Engines2012

 • 2012 Hyundai Genesis Coupe Engines
 • Available Engines:

  2.0 Liter Turbocharged DOHC 16-Valve Dual-CVVT 4 Cylinder

  3.8 Liter DOHC 24-Valve Dual-CVVT V6

Hyundai Genesis Coupe 2011 Engines2011

 • 2011 Hyundai Genesis Coupe Engines
 • Available Engines:

  2.0 Liter Turbocharged DOHC 16-Valve CVVT 4 Cylinder

  3.8 Liter DOHC 24-Valve CVVT V6

Hyundai Genesis Coupe 2010 Engines2010

 • 2010 Hyundai Genesis Coupe Engines
 • Available Engines:

  2.0 Liter Turbocharged DOHC 16-Valve Dual CVVT 4 Cylinder

  3.8 Liter DOHC 24-Valve Dual CVVT V6